Shtëpi - TREGET QË SHËRBIMETREGET QË SHËRBIME -

TREGET QË SHËRBIMETREGET QË SHËRBIME

  • Shkëmbyesi kation dhe anionShkëmbyesi kation dhe anion

    Shkëmbyesi kation dhe anionShkëmbyesi kation dhe anion

    Prodhimi industrial ka nevojë për ujë të pastër si lëndë e parë kryesore ose lëndë e parë ndihmëse, dhe metodat kryesore të përdorimit të ujit industrial përfshijnë ujin indirekt dhe ujin direkt. Do të thotë që cilësia e produktit ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e ujit të terminalit. Përdorimi indirekt i ujit i referohet asaj që në procesin e prodhimit industrial, uji i përdorur nuk do të ketë kontakt të drejtpërdrejtë me produktet dhe në përgjithësi luan rolin e prodhimit ndihmës. Roli i tij kryesor është...